Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden van Roelvink Advocatenkantoor B.V.
kantoorhoudende te Leek aan de Tolberterstraat 59.
Inschrijfnummer KvK 02089575

1.
Alle opdrachten van cliënten worden geacht uitsluitend aan Roelvink Advocatenkantoor B.V. tevens handelend onder de naam Roelvink Advocaten (verder te noemen "Roelvink") te zijn gegeven en door Roelvink te worden uitgevoerd, ook als het uitdrukkelijk of stilzwijgend de bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek ("BW"), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft, en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid bewerkstelligt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, zijn volledig uitgesloten.

2.
De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle opdrachten, aanvullende en vervolgopdrachten, offertes en/of overeenkomsten tussen kantoor en de cliënt zowel schriftelijk als mondeling tenzij voorafgaand uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

3.
Indien zich in verband met de uitvoering van de opdracht onverhoopt een omstandigheid - waaronder tevens wordt begrepen een nalaten - voordoet, die leidt tot aansprakelijkheid van Roelvink of (voorheen) aan haar verbonden (rechts-)personen, dan is de gezamenlijke aansprakelijkheid van Roelvink en die (rechts-)personen in totaal steeds beperkt tot het bedrag dat in het betreffende geval door de beroepsaansprakelijkheidsverzekeraar(s) van Roelvink wordt uitgekeerd, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de verzekeringsvoorwaarden op basis waarvan uitkering wordt gedaan, voor rekening van Roelvink komt. Informatie over de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) wordt op verzoek toegezonden. Indien en voor zover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de beroepsaansprakelijkheidsverzekering(en) mocht plaatsvinden, is iedere gezamenlijke aansprakelijkheid, als bedoeld in dit artikel, beperkt tot drie keer het bedrag van de laatste factuur, met een maximum van € 50.000,--, maar niet hoger dan de daadwerkelijk geleden schade, tenzij de van toepassing zijnde Beroeps- en gedragsregels anders mochten bepalen, in welk geval de aansprakelijkheid is beperkt tot het ingevolge deze regels minimaal toelaatbare bedrag. De aansprakelijkheidsbeperking van dit artikel geldt ook in geval Roelvink ten onrechte een opdracht heeft geweigerd en daaruit schade is voortgevloeid. Bij opzet en/of grove schuld van de advocaat geldt de aansprakelijkheidsbeperking als bedoeld in dit artikel niet.

4.
Door het verstrekken van de opdracht machtigt cliënt Roelvink, tenzij anderszins wordt afgesproken, om voor zover Roelvink het noodzakelijk acht voor de uitvoering van de opdracht, derden in te schakelen en de hiermee verband houdende kosten te maken en uitgaven te doen. Roelvink zal bij het inschakelen van derden ter uitvoering van de opdracht steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere eigen aansprakelijkheid van Roelvink voor onverhoopte tekortkomingen van deze ingeschakelde derden is uitgesloten. Roelvink is steeds bevoegd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden te aanvaarden.

5.
Alle aanspraken van opdrachtgevers vervallen indien deze niet schriftelijk en gemotiveerd zijn ingediend bij Roelvink binnen zes maanden nadat de opdrachtgever bekend was of redelijkerwijs kon zijn met de feiten waarop hij zijn aanspraken baseert en in ieder geval 3 jaar na de datum van de laatste factuur.

6.
De opdrachtgever vrijwaart Roelvink tegen alle aanspraken van derden en de door Roelvink in verband daarmee te maken kosten, waaronder begrepen redelijke kosten van juridische bijstand, welke aanspraken voortvloeien uit de door Roelvink voor de opdrachtgever verrichte werkzaamheden.

7.
Het door Roelvink aan de opdrachtgever/cliënt in rekening te brengen honorarium zal, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, worden berekend op basis van het aantal gewerkte uren, vermenigvuldigd met de door Roelvink voor ieder van de aan Roelvink verbonden medewerkers vast te stellen uurtarieven. Uurtarieven kunnen zonder voorafgaand bericht verhoogd worden indien daarvoor naar de mening van Roelvink redelijkerwijs aanleiding is.

8.
Door Roelvink ten behoeve van de opdrachtgever betaalde verschotten zullen separaat in rekening worden gebracht. Tevens zal een vast percentage van het berekende honorarium in rekening worden gebracht ter dekking van de algemene kantoorkosten.

9.
Roelvink factureert gewoonlijk maandelijks, maar kan ook frequenter of minder frequent factureren. De betalingstermijn is veertien dagen te rekenen vanaf de declaratiedatum. De betalingstermijn is een fatale termijn als bedoeld in artikel 6:83 sub a Burgerlijk Wetboek. Bij gebreke van tijdige betaling is Roelvink zonder nadere ingebrekestelling gerechtigd de wettelijke rente bij de opdrachtgever in rekening te brengen.

Tevens is Roelvink gerechtigd haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen indien de opdrachtgever een voorschotnota of declaratie niet tijdig voldoet. Bij opdrachten waarvoor een vast honorarium is overeengekomen, is Roelvink gerechtigd tussentijds termijnfacturen in rekening te brengen. De afspraken hierover zullen vooraf met de opdrachtgever worden vastgelegd.

10.
Indien de opdracht door of vanwege de opdrachtgever wordt beëindigd voordat Roelvink de overeengekomen werkzaamheden heeft voltooid, is de opdrachtgever een financiële vergoeding verschuldigd op basis van de voor de betreffende opdracht gewerkte uren, vermenigvuldigd met de toepasselijke uurtarieven en verhoogd met de opslag ter dekking van de algemene kantoorkosten.

11.
Roelvink is te allen tijde gerechtigd een onmiddellijk te betalen voorschot te vragen voor verrichte of te verrichten werkzaamheden.

12.
De opdrachtgever stemt ermee in dat Roelvink bij communicatie gebruik maakt van al dan niet door derden aangeboden digitale communicatiemiddelen en diensten voor opslag van gegevens. Roelvink is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van dergelijke diensten.

13.
Alle elektronische communicatie, waaronder e-mail, whatsapp en sms geldt als schriftelijk. De opdrachtgever erkent dat elektronische communicatie niet veilig is en kan worden onderschept, gemanipuleerd, geïnfecteerd of verkeerd (door)gestuurd, waaronder door virussen en spamfilters.

14.
Het dossier wordt in geval van dienstverlening door een advocaat gedurende de wettelijke bewaartermijn van 7 jaar bewaard. Na het verstrijken van de toepasselijke bewaartermijnen kan Roelvink besluiten om het dossier (zowel het papieren als het digitale) te vernietigen.

15.
Roelvink is als gevolg van geldende regelgeving, waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (Wwft), onder meer verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties in de zin van de Wwft bij de daarvoor ingestelde autoriteiten te melden. Op basis van de Wwft is het Roelvink verboden om aan een cliënt te melden dat zij aldus heeft gemeld. De cliënt bevestigt hiermee bekend te zijn en verleent voor zover nodig toestemming. De cliënt verplicht zich alle relevante feiten en omstandigheden te melden bij Roelvink.

16.
Op de dienstverlening van de advocatuur van Roelvink is de kantoorklachtenregeling Roelvink Advocaten van toepassing. In geval van een klacht zal Roelvink op het eerste schriftelijke verzoek van de cliënt een afschrift toezenden van de Kantoorklachtenregeling Roelvink Advocaten.

17.
De rechtsverhouding tussen de cliënt en Roelvink wordt beheerst door het Nederlandse recht.

18.
Klachten omtrent de dienstverlening van Roelvink die na behandeling niet zijn opgelost, worden voorgelegd aan de rechtbank Noord-Nederland.

19.
De algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Groningen en zijn en blijven van toepassing op alle rechtsbetrekkingen tussen Roelvink en de cliënten en relaties van Roelvink.

Leek, 31 december 2023