Privacyverklaring

Roelvink Advocatenkantoor B.V. (verder te noemen: Roelvink Advocaten) respecteert de privacy van haar cliënten en andere personen van wie zij de gegevens verwerkt. Roelvink Advocaten draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van persoonsgegevens vindt plaats conform de eisen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Doeleinden en grondslagen

Roelvink Advocaten verwerkt persoonsgegevens voor onder meer de volgende doeleinden:

  • Het verlenen van juridische diensten, waaronder het uitvoeren van een overeenkomst met haar cliënten en het voeren van (gerechtelijke) procedures
  • Het voldoen aan op haar rustende wettelijke verplichtingen
  • Advisering, bemiddeling en verwijzing
  • Het innen van declaraties
  • Marketing- en communicatieactiviteiten
  • Werving en selectie

Roelvink Advocaten verwerkt persoonsgegevens, omdat deze door u als betrokkene op eigen initiatief zijn verstrekt, in het kader van de dienstverlening zijn verkregen, door derde partijen aan ons kenbaar zijn gemaakt (waaronder wederpartijen), of via openbare bronnen bekend zijn geworden.

Roelvink Advocaten verwerkt de hierboven genoemde persoonsgegevens uitsluitend op basis van de hierna te noemen gronden als bedoeld in artikel 6 van de AVG:

  • wettelijke verplichting
  • uitvoering van een overeenkomst
  • verkregen toestemming van betrokkene(n)
  • gerechtvaardigd belang

Bewaartermijnen

Roelvink Advocaten bewaart persoonsgegevens die worden verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor de hiervoor genoemde doeleinden van de gegevensverwerking dan wel op grond van wet- en regelgeving is vereist.

Beveiliging

Roelvink Advocaten hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens en zorgt, rekening houdend met de stand van de techniek, voor passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen. In het geval Roelvink Advocaten gebruik maakt van diensten van derde partijen, zoals een IT-leverancier, zal Roelvink Advocaten in het kader van de bescherming van persoonsgegevens in een verwerkersovereenkomst afspraken vastleggen over afdoende beveiligingsmaatregelen.

Rechten van betrokkenen

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van eerder gegeven toestemming, kunt u sturen naar . U ontvangt binnen vier weken na ontvangst van uw verzoek nader bericht van ons.

Er kunnen zich omstandigheden voordoen waarbij Roelvink Advocaten aan uw verzoek als betrokkene geen of niet volledige uitvoering kan geven. Hierbij valt te denken aan de geheimhoudingsplicht van advocaten en wettelijke bewaartermijnen.

Wijziging privacyverklaring

Roelvink Advocaten heeft het recht de inhoud van deze privacyverklaring op ieder gewenst moment zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Aanpassingen van de privacyverklaring worden op onze website gepubliceerd.

Vragen of opmerkingen

Als u vragen en/of opmerkingen heeft naar aanleiding van deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen.